2019-07-25

Projekty UE 2014-2020

Pierwszy Projekt

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Projekt: Rozbudowa wraz z przebudową  Zespoły Szkól w Serbach

 


Drugi projekt

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Projekt: Uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów, w aglomeracji Głogów

 


Trzeci projekt

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Tytuł operacji: Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach

 

Cel projektu:  Polepszenie stanu infrastruktury drogowej na długości 689 m co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                                                                                                                

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

                              


                                                                                                                       

Czwarty projekt

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Projekt : „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”, Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0031/1

błąd


Piąty projekt

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 

Projekt : Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Szósty projekt

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 Projekt : Zdalna  Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Siódmy projekt

 

Projekt : Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Głogów

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest przeszkolenie 108 mieszkańców gminy Głogów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz przekazanie 12 sztuk sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Serbach.

 

godła

 

Ósmy projekt

 

Projekt: DOSTĘPNA SZKOŁA

 

Projekt: „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”.

 

Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

projekt 8

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się