Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie PIN.6733.9.2021-3
Obwieszczenie PIN.6733.9.2021-3
05.05.2021 więcej
Obwieszczenie-PIN.6733.4.2021
Obwieszczenie-PIN.6733.4.2021
29.04.2021 więcej
Obwieszczenie mpzp Ruszowice cz.II
Obwieszczenie mpzp Ruszowice cz.II
29.04.2021 więcej
Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach
Modernizacja drogi ul. Parkowa w Serbach
23.04.2021 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części
obrębu Serby.
15.04.2021 więcej
Projekt Strategii ZIT LGOF
Informacja o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Legnicy do
postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii
ZIT LGOF wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
13.04.2021 więcej
Obwieszenie PIN.6733.7.2021-6
Obwieszenie PIN.6733.7.2021-6
07.04.2021 więcej
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia
24.03.2021 więcej
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE W POSTĘPOWANIU
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PODSTAWOWYM WARIANT 1 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ PROGU
UNIJNEGO, PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 130 000,00 ZŁ
19.03.2021 więcej
Obwieszczenie PIN.6721.1.2020-30
Obwieszczenie PIN.6721.1.2020-30
17.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się